Play

Sunday, November 6, 2016
Senior Pastor Lucious W. Smith

  • 2 Corinthians 3:13 thru 4:6
  • Ephesians 4:17-24